Filtračné zariadenia ULT AG sú určené na odsávanie a filtráciu kontaminovaných vzdušnín predovšetkým v nasledujúcich segmentoch:

Systémy ASD pre odsávanie a filtráciu prachu. Tieto jednotky pracujú buď na princípu kaskády výmenných filtračných elementov, ktorými môžu byť ako kapsové filtre tak vysoko účinné HEPA filtre. Alebo používajú samočistiace filtračné patróny, poprípade kombinujú obidve metódy. Dá sa ďalej vybaviť i nasledujúcou vstupnou kazetou s aktívnym uhlím. Poprípade modulom na zhášanie žhavých častíc na vstupu. Všetky jednotky sú tiež vybavené rôznymi samostatne vymeniteľnými predfiltrami.

Špeciálne systémy ASD GRAFIT pre odsávania a filtráciu grafitového prachu. Tieto jednotky pre filtráciu používajú špeciálne filtračné patróny a sú upravené pre tento veľmi náročný typ vzdušniny.

Systémy LAS pre odsávanie zplodín z laserových technológii. Sú k dispozícii vo dvojitom prevedení – buď so samočistiacimi patrónami alebo s výmennými elementmi. V prípade spracovania kovov (delenie, značenie apod.) sa dá s vysokou účinnosťou využiť jednotky s automaticky čistenými patrónami. (rovnaký princíp sa používa napr. i veľkých laserových lisov typu TRUMPH apod.) V prípade spracovania dreva, plastov alebo gumy je ale nutné použiť jednotky s klasickou skladbou filtračných elementov, teda vhodný predfilter, hlavný Hepa filter, kazeta s aktívnym uhlím popr. ďalšie elementy.

Systémy ACD pre likvidáciu chemických výparov a prachov. Sú založené na kazetách s aktívnym uhlím. Pri priechodu týmito kazetami reagujú molekuly chemickej látky s časticami aktívneho uhlia a viažu sa na ne. Jednotky sú na vstupu vybavené rôznymi stupňami predfiltrácie disponujú obvykle viacejstupňovou filtráciou a sú k dispozícii EX prevedení.

Systémy LRA pre dym s pájkovania. Ručného a stolného majú predovšetkým dobre vyriešenú predfiltráciu, ktorá zachytáva abhezívne častice, obvykle v tomto druhu vzdušniny obsiahnuté. Filtračná kaskáda sa v tomto prípade skladá z ľahko umívateľného kovového predfiltra, ďalšou základnou predfiltračnou vložkou, hlavným HEPA filtrom, a obvykle je použitá aj kazeta s aktívnym uhlím.

Jednotky AOD pre lokálne odsávanie veľmi jemných dymov. Technológie hĺbenia a elektroerozívneho rezania (EDM a WIRE-CUT), alebo olejových dymov. Pri EDM technológii sa do ovzdušia uvolňuje špecifický typ mastného aerosolu. Tomu odpovedá i prevedenie filtračnej jednotky AOD, ktorá vzdušninu nasáva spodným otvorom. Tu sú umiestnené dva špeciálne predfiltre. Vzduch potom prechádza cez HEPA filter a výstupnú kazetu s aktívnym uhlím.